9 มี.ค. 60 
 
 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ทีมงานวิทยากรจากกองการตลาดประกอบด้วย ดร.สุชาติ ค้าทางชล คุณสมยศ พูลขวัญ
บรรยายการสร้างจิตสำนึกประหยัดไฟฟ้าให้แก่บุคคลากรภายในโรงพยาบาลชลบุรี
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประหยัดไฟฟ้าที่ถูกต้อง
ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 จ.ชลบุรี

           
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย ต.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ดูแลเว็บไซด์ :แผนกบริหารการตลาด กองการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า E-mail 562688@egat.co.th,584347@egat.co.th