27-29  มิ.ย. 60 
 
 
 
      เมื่อ  วันที่ 27 - 29  มิ.ย.   2560   กองการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดงาน ประชุม สัมมนา ความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับ สอศ. ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก เพื่อหารือ ทบทวน และวางแผนแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน รวมถึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานอีกด้วย สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นการจัดประชุม สัมมนาฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมีวิทยาลัยจากทางภาคเหนือเข้าร่วมงานฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรพจน์ วรพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-ปฏิบัติการ กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์ และคุณปาริชาติ แสงสุวรรณ กล่าวรายงานถึงที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ และคุณสุรัตน์ จั่นแย้ม ผู้ชำนาญการด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม สัมมนา พร้อมให้นโยบายแนวทางความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับ สอศ. เมื่อเสร็จพิธีเปิดงานฯ คุณทวีศักดิ์ ศิริสืบ หัวหน้ากองส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม (กสป-ค.) ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้บรรยายในหัวข้อแนวทางบริหารจัดการพลังงานในยุค Thailand Energy 4.0 และ คุณนวพรรณ พิริยะพันธ์,คุณรติชล สิทธิชยารักษ์ จากฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา บรรยายให้ความรู้เรื่องรถ EV เพื่อให้อาจารย์นำความรู้ที่ได้จากวิทยากรไปใช้ในการสอนให้กับนักศึกษาต่อไป และในช่วงบ่ายทีมงานกองการตลาด จัดกิจกรรม walk rally เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดี อีกทั้งอาจารย์ได้รับความ  สนุกสนานอีกด้วย...
 


 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย ต.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ดูแลเว็บไซด์ :แผนกบริหารการตลาด กองการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า E-mail 562688@egat.co.th,584347@egat.co.th