กองการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 
 

                     


       
     
                 
 


ประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับ สอศ. ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ

 


ประชุม สัมมนา ความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับ สอศ. ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

   


มาเข้าใจกลยุทธ์ 3อ.

 
                 
 


บรรยายเรื่องจิตสำนึกรักษ์พลังงาน ให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้พลังงาน
แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง
 


บรรยายเรื่องจิตสำนึกรักษ์พลังงาน สาณปณิธานสิ่งแวดล้อม ให้กับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลศิริราช

 


เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

 


เทคนิคการเลือกใช้งานหลอด LED

 
                 
   
   
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย ต.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ดูแลเว็บไซด์ :แผนกบริหารการตลาด กองการตลาด               
ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า         
E-mail 562688@egat.co.th,584347@egat.co.th